El procés de transmissió

  • Inscripció en la plataforma de reactivem.
  • Estudi de viabilitat de l'Empresa i pla d'acció.
  • Cerca de candidats per a la transmissió de l'empresa.
  • Selecció dels candidats/es emprenedors/es, i presentació de les parts per a la seua negociació.
  • Supervisió del procés de transmissió empresarial.
  • Acompanyament del cedent en el procés d'adaptació de l'emprenedor/a. (Transmissió de coneixements entre els empresaris i formació complementària).
  • Assessorament en la innovació i l'enfocament estratègic del desenvolupament de la “nova” empresa.
  • Seguiment de la consolidació del nou projecte empresarial.